POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ 
(listownie, mailowo, telefonicznie). 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ  (LISTOWNIE, MAILOWO, TELEFONICZNIE) Z UNDERGROUND MEDIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI 

Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656330, posiadająca kapitał zakładowy 30.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272808872, REGON: 366204549 
działając jako administrator danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”) informuje, że: 
1. Dane osobowe podane podczas kontaktu (listownego, mailowego, telefonicznego)  
z administratorem danych osobowych przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi
w zgłoszonej sprawie (załatwienia sprawy) związanej z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą, w tym w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi;  
2. Dane osobowe podane podczas kontaktu z administratorem danych osobowych przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na konieczności udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie (załatwienia sprawy) związanej z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą, a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi osobie kontaktującej się z administratorem danych osobowych. Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W przypadku kontaktu telefonicznego - system telefonii administratora informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana. Jeżeli osoba kontaktująca się nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej powinna przerwać połączenie; 

4. Osobie kontaktującej się z administratorem danych osobowych przysługuje:  

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

5. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Underground Media Sp. z o.o.,
ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź, e – mail na adres: biuro@ugmedia.pl;  
6. Osobie kontaktującej się z administratorem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych,
w sytuacji gdy ww. osoba uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów; 
7. Dane osobowe osoby kontaktującej się z administratorem mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom/organom/urzędom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe, podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia przesyłki, a także podmiotom obsługującym administratora prawnie i księgowo; 
8. Dane osobowe osoby kontaktującej się z administratorem listownie, mailowo będą przechowywane w okresie wymiany korespondencji, a po jej ustaniu nie dłużej niż przez rok. Okres przechowywania nagrań rozmów telefonicznych jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku. Nagrania przechowywane będą do czasu ich nadpisania, jednakże nie dłużej niż do 3 miesięcy od dnia zarejestrowania nagrania. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy administrator powziął informację, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu; 
9. Dane osobowe osoby kontaktującej się z administratorem nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy; 
10. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 
Uczestników akcji promocyjnych organizowanych przez ww. administratora danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNYCH. 

Kontakt


Adres:

Ul. Radwańska 26
90-541 Łódź
Start a site - Try here