POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych Partnerów Biznesowych
(dalej: „Partner” / „Partnerzy”) prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne (indywidualnych przedsiębiorców), którzy współpracują z Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656330, posiadającą kapitał zakładowy 30.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272808872, REGON: 366204549 (dalej: Underground Media), które są jej przekazywane przez Partnera w ramach relacji biznesowych, w szczególności na potrzeby umożliwienia kontaktów służbowych związanych z realizacją współpracy pomiędzy Partnerem a Underground Media.
Administratorem danych osobowych jest Underground Media. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej. 
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z: 
a) realizacją zawartej z Partnerem umowy, w tym jej obsługą, monitorowaniem prawidłowości wykonania oraz rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) dokonywaniem oceny Partnera w celu podjęcia decyzji o dalszej współpracy – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) prowadzeniem ewentualnych sporów i dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 
W celach wskazanych w pkt. 1 Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: 
a) w przypadku indywidualnego przedsiębiorcy: imię i nazwisko, nazwa, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
b) w przypadku wspólników spółki cywilnej: imię, nazwisko, adres zamieszkania wspólników, nazwa spółki, adres siedziby, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
c) adres e-mail, numer telefonu, faks (służbowe);
d) numer rachunku bankowego i nazwa banku.
3. Odbiorcy danych osobowych 
Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak podmioty obsługujące Administratora księgowo i prawnie, podmioty badające księgi Administratora, podmioty świadczące Administratorowi usługi informatyczne i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 
4. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku ewentualnego sporu sądowego dane osobowe Partnera będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie. Dla danych księgowych dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
5. Zasady gromadzenia danych osobowych 
Podanie danych osobowych przez Partnera jest wymogiem umownym. Administrator pozyskując dane od Partnera informuje go o danych, których podanie jest niezbędne dla realizacji umowy. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.  
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
a) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:  

- prawo żądania dostępu do danych osobowych;

- prawo żądania sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 


- prawo żądania przenoszenia danych osobowych.  

b) Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Underground Media Sp. z o.o., ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres: biuro@ugmedia.pl. 

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. 

c) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. 
7. Transfer danych osobowych do państw trzecich (państw spoza EOG) i inne 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.  

Kontakt


Adres:

Ul. Radwańska 26
90-541 Łódź
Built with Mobirise - Click now